wszystkie

REJESTRUJ

Regulamin Morten.pl | Program fryzjerski | kosmetyczny

Regulamin Morten pl. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 
I.                    Postanowienia ogólne
§1
 1. Frogriot Studio właściciel platformy Morten.pl (zwany w dalszej części „Morten.pl”) zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres praw i obowiązków, a także  warunki świadczenia  przez Usługodawców na rzecz Klientów  usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Morten pl.
 3. Przed przystąpieniem do czynności mających na celu zawarcie umowy o świadczenie usług, Usługodawca i Klient zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania postanowień w nim zawartych.
§2
Słowniczek wyrażeń zawartych w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie pojawią się wyrażenia bez bliższego określenia ich znaczenia  należy je interpretować zgodnie z definicją zawartą w niniejszym paragrafie:

 1. Umowa – postanowienia Regulaminu wraz z Tabelą Opłat,  zawarta przez Morten z jednej strony a Usługodawcą albo Klientem z drugiej strony, w momencie  założenia Panelu administracyjnego albo Konta osobistego    
 2. Usługodawca  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Morten.pl oferuje usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Klient: osoba fizyczna, która za pośrednictwem Konta osobistego może zlecać Usługodawcy wykonanie usług.
 4. Morten pl – portal internetowy prowadzony przez Morten pod domeną www.morten.pl umożliwiający jego zarejestrowanym użytkownikom w systemie online w szczególności: oferowanie i zlecanie usług. 
 5. Newsletter: bezpłatna usługa polegająca przesłaniu na Konto osobiste wiadomości o aktualnych ofertach lub promocjach Usługodawców  na Morten pl.
 6. Rejestracja – procedura założenia Panelu administracyjnego lub Konta osobistego, w szczególności polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu.
 7. Panel administracyjny - konto internetowe Usługodawcy posiadające indywidualną nazwę (login) oraz hasło, służące do logowania i umieszczania Ofert.  
 8. Konto osobiste:  konto internetowe Klienta posiadające indywidualną nazwę (login) oraz hasło, służące do logowania i rezerwacji terminu wykonania indywidualnej usługi oferowanej przez Usługodawców na Morten pl.
 9. Oferta:  oświadczenie Usługodawcy o woli zawarcia umowy na świadczenie usługi  z Klientem, złożone za pośrednictwem Morten pl.
 10. Rezerwacja usługi – dokonanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem jego Konta osobistego czynności elektronicznej polegającej na rezerwacji terminu indywidualnej usługi, która zostanie wykonana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Ofercie.  
§3
Rejestracja w serwisie Morten.pl
 
 1. Usługodawcy będący osobami fizycznymi i Klienci w celu poprawnej Rejestracji, są zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego, loginu który zostanie wykorzystany jako nazwa - Usługodawcy lub Klienta na Morten pl. oraz hasło identyfikujące.
 2. Usługodawcy nie będący osobami fizycznymi w celu poprawnej Rejestracji, są zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: nazwy (firmy), siedziby z dokładnym adresem, NIP, nr KRS lub numer wpisu do ewidencji, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego, login który zostanie wykorzystany jako nazwa Usługodawcy na Morten pl. oraz hasło identyfikujące.
 3. Usługodawca lub osoba reprezentująca Usługodawcę wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnej (wyłącznie w przypadku osób fizycznych),
 • posiada upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Usługodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 
 • podane dane są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych danych lub wykorzystanie danych  innej osoby będzie skutkować odpowiedzialnością karną;
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morten.pl na warunkach określonych w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wyłącznie w przypadku osób fizycznych);
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub nowy adres e-mail podany później o zmianach w zakresie świadczonych przez Morten usług, zmianie postanowień Regulaminu, informacji handlowych o nowych usługach Morten pl.
 • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.
 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnej,
 • podane w nim dane są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych danych osobowych lub wykorzystanie danych osobowych innej osoby będzie skutkować odpowiedzialnością karną;
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morten na warunkach określonych w ustawie  z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub nowy adres e-mail podany później o zmianach w zakresie świadczonych przez Morten usług, zmianie postanowień Regulaminu, informacji handlowych o nowych usługach na Morten pl. oraz aktualnych Ofertach.
 • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.
 1. Warunkiem koniecznym dopełnienia procedury rejestracyjnej stanowi dokonanie w formie elektronicznej przez Usługodawcę lub Klienta akceptacji Regulaminu i złożenie oświadczenia: przez Usługodawcę jak w pkt 3 powyżej; przez Klienta jak w pkt 4 powyżej -  poprzez naciśnięcie funkcji „Akceptuję Regulamin oraz przyjmuję wszelkie prawa i obowiązki wynikające z jego treści” .
 2. Po wykonaniu procedury rejestracyjnej na podstawie powyższych postanowień, Morten utworzy dla: Usługodawcy - Panel administracyjny; Klienta -  Konto osobiste,  przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Uzyskanie dostępu do Panelu administracyjnego lub Konta osobistego następuje po podaniu na Morten pl.  nazwy i hasła (logowanie).
 3. Morten nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane podane przez Usługodawcę lub Klienta w momencie rejestracji lub później.
 
II.                  Postanowienia dotyczące Usługodawców
§4
Zasady korzystania z Panelu administracyjnego
 1. Panel administracyjny zawiera dane Usługodawcy podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacje na temat aktualnie zamieszczonych Ofert.  Panel administracyjny służy Usługodawcy do kontaktu i składania oświadczeń w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca może za pośrednictwem Morten pl. oferować usługi, których świadczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Usługodawcę postanowień Regulaminu w szczególności pkt 2 powyżej, obciążają wyłącznie Usługodawcę. 
 4. Usługodawca może na Morten pl.  posiadać wyłącznie jeden Panel administracyjny, który jest niezbywalny. Usługodawcy nie wolno używać Paneli innych Usługodawców oraz udostępniać swojego Panelu administracyjnego  innym osobom.
 5. Usługodawca w każdej chwili może edytować i zmieniać swoje dane zawarte w Panelu administracyjnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca ma obowiązek upewnić się czy informacje jakie zamieszcza na Morten pl. nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Usługodawca ma prawo do  usunięcia Konta w każdym czasie, co jest jednoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy.
 8. Konto zostanie usunięte z Morten pl.  po upływie terminu wypowiedzenia Umowy zgodnie postanowieniami Regulaminu.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Morten możliwości zagrożenia bezpieczeństwa Panelu administracyjnego, w szczególności działania polegającego na próbie nieuprawnionego  zalogowania lub wykorzystania Panelu administracyjnego, Morten jest uprawniony do czasowego  zablokowania Panelu administracyjnego lub dostępu do określonych usług świadczonych drogą elektroniczną na Morten pl. 
 10. Po zablokowaniu Panelu administracyjnego Morten zastrzega możliwość jego odblokowania od podjęcia przez  Usługodawcę określonych czynności w szczególności:  zmiany hasła do Panelu administracyjnego.  
 11. Morten nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Usługodawcę hasła lub loginu do Panelu administracyjnego. 
 12. Morten nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie hasła lub loginu Usługodawcy przez inne osoby.
 13. W sytuacji wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt 11 i  12 powyżej, Usługodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym Morten.
 14. Morten może udostępnić dane Usługodawcy podmiotom uprawnionym do takiego żądania, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
§5
Warunki umieszczania Ofert na Morten pl.

 1. Usługodawca w Panelu administracyjnym może zamieszczać Oferty.    
 2. Usługodawca każdorazowo przedstawia w sposób jednoznaczny treść, warunki i okres związania Ofertą od momentu jej zamieszczenia w Panelu administracyjnym.
 3. Morten może zmieniać treść i warunki przesłanej Oferty, jeżeli zmiany polegającej na usunięciu treści:  sprzecznych z prawem polskim, naruszających  prawa osób trzecich, godzących w dobre obyczaje lub w inny sposób nie mogących  zostać zaakceptowane na Morten pl.
 4. Po zamieszczeniu Oferty na Morten pl., w okresie związania Ofertą  jakakolwiek ingerencja w jej  treść jest niedopuszczalna, co nie wyklucza prawa Morten do usunięcia Oferty na zasadach określonych w Regulaminie.   
§6

Usługodawca gwarantuj, że w okresie związania Ofertą będzie w stanie wykonać na rzecz Klientów oferowane usługi na zasadach określonych w Ofercie.

§7
Wynagrodzenie Morten
 1. Uprawnienie do korzystanie z Panelu administracyjnego po upływie 14 dni od dnia rejestracji na Morten pl. jest  płatne (opłata abonamentowa) w wysokości określonej w Tabeli Opłat.
 2. Okresem rozliczeniowym uprawniającym do wystawienia faktury jest miesiąc. Opłaty Abonamentowe są podane w PLN i są cenami netto. Do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Morten w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Opóźnienie w płatności faktury VAT uprawnia Morten do zablokowania całości lub części funkcji Panelu administracyjnego do czasu uregulowania płatności w pełnej wysokości.
 4. Usługodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Morten faktury VAT w formie elektronicznej i doręczenie tak wystawionej faktury VAT na adres skrzynki elektronicznej podanej w Panelu administracyjnym.
 
III.               Postanowienia dotyczące Klientów
§8
Zasady korzystania z Konta osobistego
 1. Konto osobiste zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta osobistego po podaniu nazwy i hasła (logowanie).
 2. Klient może na Morten pl.  posiadać wyłącznie jedno Konto, które jest niezbywalne.
 3. Klient wyraża zgodę na bieżące otrzymywanie Newslettera.
 4. Klient po zarejestrowaniu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili po zarejestrowaniu Klient może edytować i zmieniać swoje dane z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 5. Używanie przez Klienta Konta osobistego na zasadach określonych w Regulaminie jest bezpłatne. Klientowi nie wolno używać Kont osobistych innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta osobistego innym osobom.
 6. Klient ma obowiązek upewnić się czy informacje jakie zamieszcza na Morten pl. nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Klient ma prawo do  usunięcia Konta osobistego w każdym czasie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Usunięcie Konta osobistego jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi, której termin realizacji przewidziany jest po dniu rozwiązania Umowy.
§9

 1. W przypadku stwierdzenia przez Morten możliwości zagrożenia bezpieczeństwa Konta osobistego, w szczególności działania polegającego na próbie nieuprawnionego  zalogowania lub wykorzystania Konta osobistego, Morten jest uprawniony do czasowego  zablokowania Konta osobistego lub dostępu do określonych usług świadczonych drogą elektroniczną na Morten pl.
 2. Po zablokowaniu Konta osobistego Morten zastrzega możliwość jego odblokowania od podjęcia określonych czynności w szczególności od dokonania przez Klienta zmiany hasła do Konta osobistego.  
 3. Morten nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta hasła lub loginu do Konta osobistego. 
 4. Morten nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie hasła lub loginu Usługobiorcy przez inne osoby.
 5. W sytuacji wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt 3 i 4 powyżej, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Morten.
 6. Morten może udostępnić dane osobowe Klienta  podmiotom uprawnionym do takiego żądania, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 
IV.                Postanowienia wspólne dla Usługodawców i  Klientów

§10

Usługi na Morten pl.
 1. Za pośrednictwem Morten pl. Usługodawcy mają możliwość przedstawiania Ofert na swoje usługi potencjalnym Klientom.
 2. Klient może dokonywać rezerwacji usługi a także jest zobowiązany do zapłaty ceny z chwilą przyjęcia Oferty na warunkach określonych w Ofercie.
 3. Dokonanie przez Klienta procedury rezerwacji usługi nie stanowi przyjęcia Oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  Przyjęcie Oferty następuje z chwilą przybycia Klienta  do miejsca wykonania usługi w zarezerwowanym terminie. 
 4. Usługodawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania zarezerwowanej usługi przez Klienta, w szczególności o  zawarcie umowy na warunkach określonych w Ofercie.  
 5. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w pkt 4 powyżej,  Usługodawca ma prawo wystawić danemu Klientowi odpowiedni komentarz lub ocenę pod jego Kontem osobistym. 
 6. Do zamieszczania Ofert uprawniony jest Usługodawca na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Morten nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treść i warunki Oferty przekazanej przez Usługodawcę;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę na skutek przyjętej Oferty.
 • niezrealizowania zarezerwowanej usługi przez Klienta
§11
  Procedura rezerwacji usług
1.       Przed dokonaniem rezerwacji Klient ma możliwość: zapoznania się z warunkami Oferty, wyboru rodzaju usługi, terminu i miejsca wykonania usługi, pracownika, który wykona usługę.
2.       Procedura rezerwacji polega na wypełnieniu „formularza rezerwacji” w którym Klient wypełnia pola w szczególności związane z wyborem rodzaju usługi, oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Oferty,  terminem i miejscem wykonania usługi, pracownikiem który ma wykonać usługę.  Wyłącznie w formularzu rezerwacji Klient może dokonywać modyfikacji danych związanych z rezerwacją usługi.
3.       Klient po prawidłowym wypełnieniu formularza rezerwacji przechodzi do okna „potwierdzenia usługi” gdzie znajdują się dane:
1)         Usługodawcy (firma, siedziba, telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej), 
2)         związane z treścią Oferty, 
3)         wypełnione w formularzu rezerwacji,
4)         dane osobowe rezerwującego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej).   
 
4.       Klient w oknie „potwierdzenie usługi” może złożyć dodatkowe uwagi (zastrzeżenia i prośby) związane z zarezerwowaną usługą.
5.       Klient potwierdza czynność rezerwacji usługi przyciskiem "Rezerwuję usługę".
 
§12
      Warunki techniczne Morten pl.
1.       Do korzystania z Morten pl. wymagane są następujące warunki techniczne:
a)       nieprzerwane połączenie z siecią Internet,
b)      poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) skonfigurowana zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Chrome w wersjach od 9.x i wyższych lub Firefox od wersji 2.x.
c)       posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego Panelu administracyjnego lub Konta osobistego
2.       Morten dołoży należytej staranności w celu nieprzerwanego i poprawnego działania Morten pl. , przy czym nie wyklucza to czasowego wyłączenia z korzystania Morten pl.              z powodów technicznych lub innych niezależnych od Morten. 
3.       Morten nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Morten pl.
 
§13
  Nadzór na Morten pl.
1.       Morten zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców oraz Klientów na Morten pl. w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem  oraz z przepisami prawa.
2.       Morten może usunąć jakiekolwiek materiały i treści zamieszczone przez Usługodawców lub Klientów, które według jego uznania będą niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub z przepisami prawa.
 
§14
Reklamacje
1.       W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Morten Usługodawcy lub Klientowi  przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2.       Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres wskazany na stronie…………………………………………… (zarówno na adres Morten , jak i adres mailowy).
3.       Reklamacja powinna co najmniej  zawierać:
a) nazwę/Imię i nazwisko Usługodawcy lub Klienta ewentualnie login,
b) adres Usługodawcy lub Klienta,
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
e) żądanie Usługodawcy lub Klienta względem Morten.
4.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji  Morten zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.       Morten rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi w pkt 3 powyżej danymi z zastrzeżeniem,  iż  Morten  może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Panelu administracyjnego lub Konta osobistego składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Morten może wysłać odpowiedź  w inny sposób wskazany przez składającego reklamację.
7.       W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności Morten z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu, odpowiedzialność Morten za szkody jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości trzykrotności opłaty abonamentowej za ostatni okres rozliczeniowy przed wstąpieniem szkody.
 
§15
Ochrona danych osobowych
1.       Podane przez Usługodawcę lub Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Morten zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem usług określonych w Regulaminie.
2.       Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Usługodawcę lub Klienta  na zbieranie  i przetwarzanie jego danych osobowych przez Morten w zakresie opisanym w Regulaminie.
§16
  Czas trwania Umowy
1.       Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2.       Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego  terminu wypowiedzenia.
3.       Oświadczenie o wypowiedzeniu dla swojej skuteczności wymaga przesłania go drugiej Stronie Umowy w formie elektronicznej na adres skrzynki elektronicznej zamieszczony – dla Morten: na stronie Morten pl; dla Usługodawcy – w jego Panelu administracyjnym; dla Klienta – w jego Koncie osobistym.   
4.       Kliknięcie przez Usługodawcę lub Klienta w ikonę „usuń Panel administracyjny” lub „usuń Konto osobiste” a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych tj. nazwy (loginu) i hasła jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu.
5.       Jeżeli Morten lub Usługodawca skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia Umowy, to w okresie wypowiedzenia Morten nie będzie przyjmował żadnych nowych Oferty.
6.       Jeżeli Morten lub Klient skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia Umowy, to w okresie wypowiedzenia Morten będzie przyjmował wyłącznie rezerwację usług których termin realizacji  przypada do dnia rozwiązania Umowy.
7.       Bez względu na sposób rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się po jej zakończeniu wykonać niezbędne czynności celem ostatecznego rozliczenia świadczonych usług.
8.       Z dniem rozwiązania Umowy Panel administracyjny lub Konto osobiste zostają usunięte z Morten pl.
 
§17
   Przepisy końcowe
1.       Wszelkie zmiany Regulaminu i Tabeli Opłat  wiążące Usługodawcę lub Klienta wymagają  potwierdzenia poprzez dokonanie za pośrednictwem Portalu administracyjnego lub Konta ich akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu lub Tabeli Opłat w zmienionej formie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.   
2.       Jeżeli którekolwiek  z postanowień Regulaminu lub Tabeli Opłat zostanie uznany za nieważny w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
3.       Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie. W sprawach  nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4.       Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Morten.